História Klubu

Krasokorčuliarsky klub Zvolen

bol založený 3. februára 1972, ktorého predsedom bol pán Miloš Vágner.
Na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky bol klub zaregistrovaný 25.08.1997, ako dobrovoľné združenie občanov, aktívnych pretekárov, trénerov, priateľov a fanúšikov krasokorčuľovania.
Je členom Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu (SKrZ) Bratislava.

Napísať históriu a vrátiť sa do roku 1971 , aby sme Vám priblížili minulosť, k tomu sme nemali dostatok informácií. Preto sme požiadali pána Miloša Vágnera, aby si zaspomínal ako to všetko vzniklo:

„Úvodom treba konštatovať, že vo Zvolene v minulom období nebolo a nevzniklo žiadne krasokorčuľovanie, ktoré malo svoje pravidlá (povinné cviky a voľné jazdy) a registrovanú pretekársku činnosť. Nie je pravdou konštatovanie v publikácií 100. výročia organizovaného športu v meste Zvolen (1902-2002), že boli predsedovia oddielu už v rokoch 1902 – 1914 a 1924 – 1938 z dôvodu, že neboli registrovaní v žiadnych slovenských ani československých archívoch športu (Bratislava, Praha). Tento údaj je zavádzajúci a populistický. Je nutné z histórie potvrdiť, že v minulom období, kedy boli vhodné zimné podmienky, sa tvorili prírodné ľadové plochy vo Zvolene, na ktorých mala možnosť svoj vzťah ku korčuľovaniu prejaviť i široká verejnosť. Už v roku 1900 a neskôr, sa oficiálne krasokorčuľovanie vykonávalo na celom svete formou uskutočňovania Majstrovstiev sveta, Európy, ZOH, ale aj preteky na úrovni samostatných štátov. Každá republika mala svoju oficiálnu registráciu vo svete a v Európe a každá republika samostatne evidovala krasokorčuliarske oddiely a ich pretekársku činnosť. Takto vznikali jednotlivé rebríčky pretekárov podľa výkonnostných tried (I., II., III. VT) ako aj postupové miesta v krajoch pre ďalší pretek vyššieho stupňa. Zvolen sa do tejto registrácie zaevidoval až od roku 1972, kedy tento oddiel vznikol.
Prvé lastovičky, ktoré oznamovali blížiace sa zrodenie nového a zároveň prvého krasokorčuliarskeho oddielu vo Zvolene začali vznikať v júni 1971, kedy z iniciatívy Miloša (Mikuláša) Vágnera cestou materských škôl boli rozposlané lístočky – prihlášky, ktoré obdržali rodičia detí vo veku do 6 rokov. Až 300 detí dostalo súhlas rodičov. Tieto deti boli zároveň doporučené vykonávať krasokorčuliarsku činnosť od príslušných lekárov, ku ktorým patrili. Nasledovalo písomné požiadanie p. Vágnera na predsedu MNV p. Pavla Bartíka, na zvolanie schôdze za účelom založenia krasokorčuliarskeho oddielu. Táto schôdza sa uskutočnila v kancelárii predsedu MNV dňa 29.12.1971, na ktorej sa zúčastnili aj p. Dušan Lizoň – pracovník MNV, p. Ivan Mikula – tajomník TJ LB Zvolen a p.Vágner – organizátor založenia oddielu. Na uvedenej schôdzi zaujal predseda p. Bartík kladné stanovisko za účelom schválenia krasokorčuliarskeho oddielu. Tajomník TJ LB Zvolen dostal úlohu, aby informoval predsedu TJ p. Matúšku, že MNV má záujem o schválenie založenia krasokorčuliarskeho oddielu, čo sa aj 3. februára 1972 splnilo. Po schválení založenia krasokorčuliarskeho oddielu bol založený výbor v zložení: Miloš (Mikuláš) Vágner ako predseda oddielu a ďalší členovia: Alexander Benko, Marián Debnárik, Anna Chmelová, Magda Francisciová, Blažena Urgelová, Václav Kollár a Viera Výbohová. Dňa 29. októbra 1972 začal prvý tréning na ľadovej ploche na zimnom štadióne od 06.00 do 07.00 hod. za účasti 35 detí, ktoré už vlastnili korčule a ďalším 140 deťom rodičia postupne korčule zabezpečovali a tak sa zapájali do tréningového procesu až do konca marca 1973.


Obrázok 1.
Záver sezóny 1972 – 1973 + tréneri (Laskavý, Vágner, Kollár, Chmelová, Výbohová, Benko, Debnárik)

Dňa 2. marca 1973 bolo na Zimnom štadióne ukážkové a propagačné vystúpenie detí z Banskej Bystrice, zo Žiliny a 2 deti zo Zvolena (Renáta a Miloš Vágnerovci) v celkovom počte 18, ktoré ukážkovo predviedli svoje povinné cviky a voľné jazdy . Uvedení pretekári boli už registrovaní ako súťažiaci v jednotlivých disciplínach.

Niekoľko dôležitých medzníkov z činnosti oddielu:

 • Na zimnom štadióne bola vybavená samostatná šatňa, ktorá slúžila iba pre všetkých pretekárov kraso – oddielu od roku 1973, do ktorej si mohli všetci krasokorčuliari odkladať vlastné korčule. Ďalej sa v šatni nachádzali všetky technické vybavenia (kružidlá pre nácvik povinných cvikov, 9 sád krasokorčuliarskych čísiel pre rozhodcov, prostredníctvom ktorých sa na ľadovej ploche vyhodnocovali výkony jednotlivých pretekárov).
 • Prví tréneri s kvalifikáciou získanou na trénerskom kurze v Košiciach (1972) boli: Miloš Vágner, Elena Midriaková a Margita Golianová. Kurz viedla pani Hilda Múdra – trénerka Olympijského víťaza a Majstra sveta Ondreja Nepelu.
 • Dňa 5. novembra 1972 sa uskutočnila vo Zvolene na zimnom štadióne Medzinárodná exhibícia, na ktorej vystúpil niekoľkonásobný Majster sveta a Olympijský víťaz, Československý pretekár Ondrej Nepela z Bratislavy.


Obrázok 3.
Ondrej Nepela

 • Treba pripomenúť, že ešte pred založením Krasokorčuliarskeho oddielu vo Zvolene, dve deti (Renáta a Miloš Vágnerovci) denne navštevovali v Banskej Bystrici oddiel počas dvoch rokov, kde začínali ich prvé kroky v povinných a voľných jazdách. Takto získali na jednotlivých pretekoch kvalifikáciu tretej výkonnostnej triedy.
 • Krasokorčuliarska základňa predstavovala každý rok počet 30 – 50 záujemcov o krasokorčuľovanie vo vekovom rozpätí 4 – 10 rokov. Tento počet sa každým rokom zvyšoval o ďalších nových záujemcov.


Obrázok 3.
Bežný tréning – (Stračinová + Koreňová), krasokorčuliarski pretekári – reprezentanti TJ Lokomotíva
Bučina Zvolen

 

 • Z príležitostí výročia oslobodenia Zvolena Sovietskou armádou za druhej svetovej vojny, bol dňa 14. marca 1976 založený krasokorčuliarsky pretek pod názvom „Veľká cena Zvolena“, na ktorom sa zúčastňovali pretekári z celého Československa.
 • Po založení oddielu sa postupne trénerské rady zvyšovali nasledovne: Výbohová Viera, Moravčíková Ľuba, Francisciová, Eisnerová, Veselá Alena (víťazka Európskej juniorky v Banskej Bystrici), Kapišiaková, Hovorková, Gronská, Hudáková a ďalší. Od roku 1975 sa postupne orientovali na trénerskú dráhu aj naši bývalí pretekári – Vágnerová, Likavská, Henešová, Lietavová, Vágner, z ktorých niektorí pracujú v tejto oblasti až dodnes.
 • Pravidelne každý rok organizoval oddiel po hlavnej zimnej sezóne oddielové preteky za účasti kvalifikovaných rozhodcov. Krasokorčuliari boli rozdelení do vekových skupín a podľa splnenia predpísaných prvkov bol zhotovený hodnotový rebríček, podľa ktorého sa krasokorčuliari preraďovali do príslušných kategórií. Týmto spôsobom nám tento systém zabezpečil zdokonaľovanie pretekárov.
 • V období rokov 1970 – 1988 sa naše oddielové členstvo pričiňovalo aj brigádnickou činnosťou pri budovaní zimného štadióna bezplatne.
 • Predseda oddielu p. Vágner zabezpečil ako štatutárny zástupca podniku v ktorom pracoval, financie vo výške 960 000,-KČS na dodávku technologického vybavenia z podniku ČKD na druhú ľadovú plochu, ktorá slúži dodnes.
 • Ostrenie korčúľ pre všetkých pretekárov bolo zabezpečované rôznymi spôsobmi.